Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
Sitenin sağında bir giydirme reklam

ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜK VE AMİRLİKLERİNE KÖMÜR VE TAHTA PARÇASI ALIMI

ihale ilanları 07.05.2024 - 09:25, Güncelleme: 07.05.2024 - 09:25
 

ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜK VE AMİRLİKLERİNE KÖMÜR VE TAHTA PARÇASI ALIMI

ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜK VE AMİRLİKLERİNE KÖMÜR VE TAHTA PARÇASI ALIMI
ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜK VE AMİRLİKLERİNE KÖMÜR VE TAHTA PARÇASI ALIMI ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İlçe Emniyet Müdürlük ve Amirliklerine kömür ve tahta parçası alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İKN : 2024/586020   1-İdarenin a) Adı : ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Fatih Mahallesi 102 Cadde No: 131 32300 ISPARTA MERKEZ/ISPARTA c) Telefon ve faks numarası : 2462281410 - 2462278307 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu mal alımın a) Adı : Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İlçe Emniyet Müdürlük ve Amirliklerine kömür ve tahta parçası alımı b) Niteliği, türü ve miktarı : 80 TON (PORTAKAL) KÖMÜR, 22 TON (CEVİZ) KÖMÜR, 78 TON (FINDIK) KÖMÜR VE 6 TON ODUN (Tahta Parçası) ALIMI. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNALARINA AİT KÖMÜR DAĞITIM LİSTESİ 1- Kaloriferlik Torbalı İthal Linyit Kömürü ( PORTAKAL ) S.NO KULLANILACAK HİZMET BİNASI MİKTAR (TON) 01 Yenişarbademli İlçe Emniyet Amirliği (15 ton) 02 Sütçüler İlçe Emniyet Amirliği (25 ton) 03 Uluborlu İlçe Emniyet Amirliği (40 ton) 2- Kaloriferlik Torbalı İthal Linyit Kömürü ( CEVİZ) S.NO KULLANILACAK HİZMET BİNASI MİKTAR (TON) 01 Aksu İlçe Emniyet Amirliği (10 ton) 02 Senirkent İlçe Emniyet Amirliği (12 ton) 3- Kaloriferlik Torbalı İthal Linyit Kömürü ( FINDIK) S.NO KULLANILACAK HİZMET BİNASI MİKTAR (TON) 01 Gelendost İlçe Emniyet Amirliği (25 ton) 02 Şarkikaraağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü (25 ton) 03 Gelendost İlçe Emniyet Amirliği Bölge Trafik Denetleme İstasyonu(13 ton) 04 Keçiborlu İlçe Emniyet Müdürlüğü (15 ton) 4- TAHTA PARÇASI NO KULLANILACAK HİZMET BİNASI MİKTAR (TON) 01 Uluborlu İlçe Emniyet Amirliği (1 ton) 02 Senirkent İlçe Emniyet Amirliği (1 ton) 03 Sütçüler İlçe Emniyet Amirliği (3 ton) 04 Gelendost Bölge Trafik İstasyonu (1 ton) ç) Süresi/teslim tarihi : sözleşme imzalandığı tarih işe başlama tarihidir. d) İşe başlama tarihi : sözleşme imzalandığı tarih işe başlama tarihidir. 3-İhalenin a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.05.2024 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Isparta Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği (Fatih Mahallesi 102. Cadde No:131 Merkez ISPARTA) 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler: Belge Adı Açıklama Ortak Girişimlerde Katı Yakıt Satış İzin Belgesi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri tarafından verilmiş olmalıdır. Tek ortağın sunması yeterlidir. Uygunluk Belgesi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri tarafından verilmiş olmalıdır. Tek ortağın sunması yeterlidir. Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri tarafından verilmiş olmalıdır. Tek ortağın sunması yeterlidir. Yetki Belgesi İstekli Dağıtıcı/Bayi/Satıcı ise Dağıtıcı/Bayi/Satıcılık yapmaya izni oluğunu gösteren yetki belgesi (Dağıtıcı/Bayi/Satıcılık Sözleşmesi ) veya isteklinin ithalatçı firma olması durumunda Katı Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesinden herhangi birinin sunulması gerekmektedir Tek ortağın sunması yeterlidir. İş Deneyim Belgesi İdari şartname 35.2.1 maddesine istinaden Kamu veya Özel şirketlere yapılmış olan iş ve işlere ait iş deneyim (İş Bitirme) Belgesi sunulması gerekmektedir Tek ortağın sunması yeterlidir.   4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler; 4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.   4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 15. Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.  
ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜK VE AMİRLİKLERİNE KÖMÜR VE TAHTA PARÇASI ALIMI

ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜK VE AMİRLİKLERİNE KÖMÜR VE TAHTA PARÇASI ALIMI

ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İlçe Emniyet Müdürlük ve Amirliklerine kömür ve tahta parçası alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/586020

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Fatih Mahallesi 102 Cadde No: 131 32300 ISPARTA MERKEZ/ISPARTA

c) Telefon ve faks numarası

:

2462281410 - 2462278307

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İlçe Emniyet Müdürlük ve Amirliklerine kömür ve tahta parçası alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

80 TON (PORTAKAL) KÖMÜR, 22 TON (CEVİZ) KÖMÜR, 78 TON (FINDIK) KÖMÜR VE 6 TON ODUN (Tahta Parçası) ALIMI.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNALARINA AİT KÖMÜR DAĞITIM LİSTESİ 1- Kaloriferlik Torbalı İthal Linyit Kömürü ( PORTAKAL ) S.NO KULLANILACAK HİZMET BİNASI MİKTAR (TON) 01 Yenişarbademli İlçe Emniyet Amirliği (15 ton) 02 Sütçüler İlçe Emniyet Amirliği (25 ton) 03 Uluborlu İlçe Emniyet Amirliği (40 ton) 2- Kaloriferlik Torbalı İthal Linyit Kömürü ( CEVİZ) S.NO KULLANILACAK HİZMET BİNASI MİKTAR (TON) 01 Aksu İlçe Emniyet Amirliği (10 ton) 02 Senirkent İlçe Emniyet Amirliği (12 ton) 3- Kaloriferlik Torbalı İthal Linyit Kömürü ( FINDIK) S.NO KULLANILACAK HİZMET BİNASI MİKTAR (TON) 01 Gelendost İlçe Emniyet Amirliği (25 ton) 02 Şarkikaraağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü (25 ton) 03 Gelendost İlçe Emniyet Amirliği Bölge Trafik Denetleme İstasyonu(13 ton) 04 Keçiborlu İlçe Emniyet Müdürlüğü (15 ton) 4- TAHTA PARÇASI NO KULLANILACAK HİZMET BİNASI MİKTAR (TON) 01 Uluborlu İlçe Emniyet Amirliği (1 ton) 02 Senirkent İlçe Emniyet Amirliği (1 ton) 03 Sütçüler İlçe Emniyet Amirliği (3 ton) 04 Gelendost Bölge Trafik İstasyonu (1 ton)

ç) Süresi/teslim tarihi

:

sözleşme imzalandığı tarih işe başlama tarihidir.

d) İşe başlama tarihi

:

sözleşme imzalandığı tarih işe başlama tarihidir.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

16.05.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Isparta Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği (Fatih Mahallesi 102. Cadde No:131 Merkez ISPARTA)


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Belge Adı

Açıklama

Ortak Girişimlerde

Katı Yakıt Satış İzin Belgesi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri tarafından verilmiş olmalıdır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Uygunluk Belgesi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri tarafından verilmiş olmalıdır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri tarafından verilmiş olmalıdır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Yetki Belgesi

İstekli Dağıtıcı/Bayi/Satıcı ise Dağıtıcı/Bayi/Satıcılık yapmaya izni oluğunu gösteren yetki belgesi (Dağıtıcı/Bayi/Satıcılık Sözleşmesi ) veya isteklinin ithalatçı firma olması durumunda Katı Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesinden herhangi birinin sunulması gerekmektedir

Tek ortağın sunması yeterlidir.

İş Deneyim Belgesi

İdari şartname 35.2.1 maddesine istinaden Kamu veya Özel şirketlere yapılmış olan iş ve işlere ait iş deneyim (İş Bitirme) Belgesi sunulması gerekmektedir

Tek ortağın sunması yeterlidir.

 


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve habersulh.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.